BitSocial Terms & Conditions

https://t.me/BitSocialRobot บริการที่นี่ในภายหลังเรียกว่า "บริการ" สรุปข้อตกลงนี้สำหรับการให้บริการแก่ผู้ใช้ต่อไปนี้จะเรียกว่าเป็นลูกค้าโดยยอมรับว่าลูกค้ายอมรับ เงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างในลักษณะและขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

1. บทบัญญัติทั่วไป

1.1 ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากผู้ใช้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์และยกเลิกเฉพาะเมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าต่อบริการ

1.2 บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบและข้อตกลงใหม่จะมีผล 3 วันหลังจากการเปลี่ยนแปลง

1.3 พื้นที่รับผิดชอบของลูกค้ารวมถึงข้อผูกพันในการอ่านข้อตกลงอย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้บริการ การใช้บริการต่อไปหมายถึงข้อตกลงทั้งหมดของลูกค้าที่มีเงื่อนไขปัจจุบัน

1.4 การปฏิเสธหรือความล่าช้าในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อผูกพันใด ๆ

1.5 บริการนี้ไม่ใช่ตัวแทนภาษีและไม่รับผิดชอบต่อการไม่ชำระภาษีจากลูกค้า

2. ขั้นตอนการใช้บริการ

2.1 ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลที่เผยแพร่ในนั้นด้วยความช่วยเหลือของการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันหรือใช้บัญชีในเครือข่ายสังคม "ผูก" กับการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านที่กำหนด

2.2 เงื่อนไขทั้งหมดสำหรับการวางข้อมูลในระหว่างการใช้บริการและการชำระเงินสำหรับบริการใด ๆ ที่ให้ไว้จะถูกกำหนดโดยลูกค้าผ่านส่วนต่อประสานผู้ใช้ของบริการ https://t.me/BitSocialRobot ภายในขอบเขตที่กำหนดโดยฝ่ายบริการ

2.3 การบริหารบริการพยายามทุกวิถีทางตามสมควรในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อย่างไรก็ตามบริการนี้ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับจากเว็บไซต์ การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตและตระหนักว่าเขารับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหากการละเมิดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความประมาทเลินเล่อของฝ่ายบริหารบริการ

3. สิทธิและข้อผูกพันของคู่สัญญา

3.1 บริการมีหน้าที่ต้อง:

3.1.1 วางวัสดุของลูกค้าตามขั้นตอนที่กำหนดไว้สำหรับการให้บริการ;

3.1.2 หลีกเลี่ยงการ จำกัด การเข้าถึงของผู้ใช้ไปยังเนื้อหาของลูกค้าที่โพสต์บน https://t.me/BitSocialRobot บริการ;

3.1.3 ให้การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าบนทรัพยากรอินเทอร์เน็ตของบุคคลที่สามด้วยความช่วยเหลือของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเฉพาะที่ลูกค้าเลือกผ่านส่วนต่อประสานผู้ใช้ของบริการ https://t.me/BitSocialRobot


3.2 ลูกค้ามีหน้าที่ต้อง:

3.2.1 ใช้บริการตามข้อตกลงนี้และเป็นไปตามบทบัญญัติอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมาย;

3.2.2 จ่ายเงินตรงเวลาและครบถ้วนสำหรับบริการที่ให้โดยเว็บไซต์ตามข้อตกลงนี้;

3.2.3 ให้ความมั่นใจในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับลูกค้ารายอื่น ๆ ของบริการอย่างเป็นอิสระทันเวลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานและไม่เปลี่ยนความรับผิดชอบในการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันใด ๆ ต่อการบริหารบริการ

3.2.4 หลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อมูลบนบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์บริการหรือไซต์ที่ห้ามภายในเขตอำนาจศาลของประเทศใด ๆ รวมถึงการโพสต์ข้อมูลบนเว็บไซต์ที่อาจทำให้เข้าใจผิดไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาดหรืออาจถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือลามก ;

3.2.5 รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระภาษีที่ใช้บังคับกับลูกค้าภายใต้กฎหมายปัจจุบันของประเทศลูกค้า


3.3 บริการมีสิทธิ์ที่จะ:

3.3.1 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ สำหรับการใช้บริการโดยไม่เตือนลูกค้า

3.3.2 ลบเนื้อหาของลูกค้าออกจากเว็บไซต์หรือไม่เผยแพร่เลยหากข้อมูลที่โพสต์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อ 3.2.4;

3.3.3 กำหนดให้มีการชำระค่าบริการจากลูกค้าตามกำหนดเวลาและครบถ้วนตามข้อตกลงนี้;

3.3.4 จำกัด การเข้าถึงบริการของลูกค้าและลบเนื้อหาที่โพสต์โดยลูกค้าจากการเข้าถึงสาธารณะในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้

3.3.5 ใช้เงินที่วางไว้ในบัญชีของลูกค้าเพื่อชดเชยความสูญเสียในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้;

3.3.6 ส่งจดหมายข้อมูลไปยังลูกค้าในนามของ https://t.me/BitSocialRobot บริการ ทางอีเมล

3.3.7 ใช้ข้อมูลที่โพสต์โดยลูกค้าบนเว็บไซต์บริการเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานมีประสิทธิภาพและอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้;

3.3.8 ปฏิเสธคำขอของลูกค้าในการถอนเงินในกรณีที่กิจกรรมของลูกค้าในบริบทของการใช้บริการละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หรืออาจถือเป็นการฉ้อโกง


3.4 ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะ:

3.4.1 ใช้ฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่ของบริการเพื่อวัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขตที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของข้อตกลงนี้;

3.4.2 มีการเข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและการมอบหมายที่โพสต์โดยบุคคลที่สามภายในบริการหากการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยลูกค้าเข้ากันได้กับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้;

3.4.3 กำจัดเงินทุนในบัญชีส่วนตัวของลูกค้าอย่างเป็นอิสระเพื่อทำงานกับบริการตามขอบเขตที่กำหนดโดยฝ่ายบริการ

3.4.4 ให้อิสระในการเลือกเกี่ยวกับข้อกำหนดของงานที่ดำเนินการข้อมูลที่โพสต์และการชำระเงินภายในขอบเขตที่กำหนดโดยฝ่ายบริหารบริการ